ข่าวประชาสัมพันธ์

“เชียงใหม่อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยไร่ละ2,000บาท”

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบแก่เกษตรกรที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการ ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ทุกครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว(อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 68,595 ครัวเรือน พื้นที่ 447,801ไร่ มีเกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการระดับตำบล และอำเภอ จำนวน 61,916 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 406,154 ไร่ คิดเป็นวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท หลังจากผ่านการเห็นชอบรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่ออนุมัติจ่ายเงินผ่านบัญชีแก่เกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ปิดความเห็น บน “เชียงใหม่อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยไร่ละ2,000บาท”