ข่าวประชาสัมพันธ์

“อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการเกษตรวิชญาฯ จังหวัดเชียงใหม่ “

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเกษตรวิชญา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางนันทิยา ดวงไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมต้อนรับ ในการนี้นายธงชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา กล่าวภาพรวมการดำเนินงานของโครงการฯ นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ให้ข้อมูลถึงแผนผัง แปลงสาธิตการผลิตพืชไม้ผลที่สูง และนายสุรชัย ศรีล้ำเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการฯในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับความเป็นมาของโครงการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดิน ส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในการปลูกพืชพันธุ์ดี อาธิเช่น อะโวกาโด พลับ มะคาเดียเมีย บนพื้นที่ จำนวน 4 ไร่ และยังมีฐานเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ , ฐานเรียนรู้การปลูกผักเชียงดา ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่สนใจ เข้ามาศึกษาหาความรู้ ต่อไป

ปิดความเห็น บน “อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการเกษตรวิชญาฯ จังหวัดเชียงใหม่ “