หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
++ ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า  บุปผาชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์ ++  

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลทั่วไป
                   ข้อมูลพื้นที่ พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่  12,566,911  ไร่    
  พื้นที่การเกษตร 1,835,425  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 14.6  
  พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 642,979  ไร่    
  พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446  ไร่    
           
           ข้อมูลครัวเรือน ครัวเรือนทั้งหมด 480,416  ครัวเรือน    
  ครัวเรือนการเกษตร 164,512  ครัวเรือน    
           
           ข้อมูลการแบ่งเขต จำนวนหมู่บ้าน 2,073  หมู่บ้าน    
  จำนวนตำบล 204  ตำบล    
  จำนวนอำเภอ 25  อำเภอ    
         
พื้นที่การเกษตรแยกเป็นรายอำเภอ
อำเภอ
พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)
พื้นที่ทำการเกษตร
(ไร่)
คิดเป็นร้อยละ
ของพื้นที่ทั้งหมด
ครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ
ของครัวเรือนทั้งหมด

1. เมืองเชียงใหม่
2. สารภี
3. สันกำแพง
4. ดอยสะเก็ด
5. สันทราย
6. พร้าว
7. แม่ริม
8. แม่แตง
9. สะเมิง
10. เชียงดาว
11. ฝาง
12. แม่อาย
13. หางดง
14. สันป่าตอง
15. จอมทอง
16. ฮอด
17. อมก๋อย
18. ดอยเต่า
19. แม่แจ่ม+กัลยา
20
. เวียงแหง
21. ไชยปราการ
22. แม่วาง
23. แม่ออน
24. ดอยหล่อ

95,244
60,911
123,646
419,548
178,137
717,616
277,271
851,740
561,263

1,176,301
555,103
460,438
173,210
111,368
445,186
893,989
1,308,644
502,449
2,100,719
420,108
319,282
375,761
264,414
162,583

9,517
32,379
51,784
52,436
59,232
115,777
47,573
92,106
25,164
128,706
210,000
124,341
38,523
50,314
83,798
69,704
66,707
81,585
226,685
35,250
85,872
63,953
38,407
45,612

9.99
53.16
41.88
12.50
33.25
16.13
17.16
10.81
4.48
10.97
37.83
27.00
22.24
45.18
18.82
7.80
12.41
16.24
10.79
8.39
26.90
17.02
14.53
28.05

121,752
30,396
34,073
27,201
51,968
18,740
33,555
29,948
7,229
27,621
40,026
28,290
40,615
32,096
20,924
17,523
18,253
9,383
15,366
7,889
16,039
10,087
8,057
10,396

2,441
5,073
8,084
4,924
8,402
8,342
7,069
8,593
3,871
8,534
12,242
7,946
5,815
8,457
11,160
8,709
3,765
4,473
14,087
2,436
4,507
5,786
4,734
5,062

4.36
25.18
32.48
20.46
18.37
44.96
28.94
33.78
59.32
46.59
34.46
39.05
27.48
29.80
58.37
60.41
29.00
48.65
79.82
32.68
28.42
70.64
59.43
49.06

รวม
12,566,911
1,835,425
14.61
660,241
164,512
34.06
                 แหล่งข้อมูล : พื้นที่ทั้งหมดและครัวเรือนทั้งหมด : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (ณ เดือนกันยายน 2553)
                                   : พื้นที่ทำการเกษตร : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ทบก.01 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554)

                                       พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

         

ลำดับที่

ชื่อพืช

พันธุ์

อำเภอที่ปลูก

1.
     1.1

     

    

   
 1.2

ข้าว
ข้าวนาปี
     - ข้าวเจ้า


     - ข้าวเหนียว      

ข้าวนาปรัง
     - ข้าวเจ้า

     - ข้าวเหนียว- หอมมะลิ 105, สุพรรณบุรี 90,
   หอมปทุม ,    กข.15

- สันป่าตอง 1, กข.6


- สุพรรณบุรี 90, ขก.7

- สันป่าตอง 1, กข.10- ดอยสะเก็ด, พร้าว, สันกำแพง, สันทราย, สันป่าตอง, แม่อาย, แม่วาง
  ฮอด, จอมทอง

- แม่วาง, ฝาง, สันกำแพง, พร้าว, ดอยสะเก็ด, แม่แตง, จอมทอง,ฝาง


- สันทราย, สันกำแพง, ดอยสะเก็ด, ฮอด, แม่ริม, พร้าว

- ดอยสะเก็ด, แม่อาย, พร้าว, สันทราย, สันกำแพง, หางดง

2.
     2.1

     2.2

     2.3

     2.4

     2.5

ไม้ผล
ลำไย

ส้มเขียวหวาน

ลิ้นจี่

มะม่วง
สตรอเบอรี่


- อีดอ

- สายน้ำผึ้ง

- ฮงฮวย, จักรพรรดิ์

- โชคอนันต์
- น้ำดอกไม้
- มหาชนก
- แก้ว

-เบอร์ 60, เบอร์ 20, เบอร์ 72,
  เบอร์ 80,  เบอร์ 329  


- จอมทอง, ฮอด, ดอยเต่า, ดอยหล่อ,สันป่าตอง, แม่วาง, สารภี,หางดง, พร้าว

- ฝาง, แม่อาย, ไชยปราการ, เชียงดาว

- ฝาง, แม่อาย,ไชยปราการ, เชียงดาว,แม่แตง

- สันทราย
- พร้าว,สันทราย,เชียงดาว
- แม่อาย,พร้าว,สันทราย,เชียงดาว
- เชียงดาว

- สะเมิง, ฝาง

3.
     3.1

     3.2

     3.3

     3.4

     3.5

     3.6

     3.7

     3.8

     3.9

พืชผัก
กระเทียม

หอมหัวใหญ่

หอมแดง

กะหล่ำปลี

กะหล่ำดอก

มะเขือเทศ
     
พริกขี้หนูใหญ่

พริกขี้หนูสวน

พริกหวาน        


- พันธุ์เชียงใหม่, พันธุ์จีน

- แอสโกร 33, ซุปเปอร์เล็กซ์

- อุตรดิตถ์

- พันธุ์ลูกผสม

- พันธุ์ลูกผสม

- ลูกผสม

- จินดา

- พริกขี้หนูเล็ก, พริกขี้หนูใหญ่

- สปาตาคัท, โกลเฟรม


- ฝาง, แม่อาย, ไชยปราการ, เชียงดาว, เวียงแหง, แม่แตง, สะเมิง

- ฝาง, แม่วาง, สันป่าตอง, พร้าว

- แม่แจ่ม, ไชยปราการ, จอมทอง, ดอยสะเก็ด, ดอยเต่า, ฮอด, สันป่าตอง

- ฮอด, แม่แจ่ม, อมก๋อย, แม่วาง, แม่ริม, ฝาง, แม่แตง, ไชยปราการ, จอมทอง,
   เมืองฯ
- สันทราย, สารภี,ไชยปราการ, ฝาง, เมือง, แม่ริม

- ฮอด, อมก๋อย

- แม่อาย, ดอยเต่า,ฝาง, เชียงดาว, ไชยปราการ

- เวียงแหง, พร้าว, ฝาง, แม่แตง, สารภี

- แม่ริม

4.
     4.1

     4.2


     4.3

     
     4.4

     4.5


     

พืชไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ถั่วเหลือง


มันฝรั่ง


ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดหวาน


- 888

- เชียงใหม่ 60


- แอตแลนติก, สปุนต้า


- แปซิฟิก, cp 271, cp 272

- ลูกผสม


- แม่แจ่ม, เชียงดาว, พร้าว, เวียงแหง, ฝาง, แม่อาย

- เชียงดาว, แม่อาย, จอมทอง, พร้าว, แม่ริม, แม่แตง, ดอยเต่า, สันป่าตอง,
   ฝาง, หางดง, แม่แจ่ม, แม่วาง, สันทราย, ฮอด, อมก๋อย

- สันทราย, ไชยปราการ, พร้าว, เชียงดาว, ฝาง, จอมทอง, แม่แจ่ม,
   แม่อาย, แม่วาง

- แม่ออน, แม่แจ่ม

- พร้าว, เชียงดาว, แม่แตง, แม่วาง, ไชยปราการ, สันทราย, ฮอด, แม่ริม,ฝาง

       
       พื้นที่ปลูกพื้ชเศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2553/54 (ตลอดปี)  (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2554)
ที่ อำเภอ ข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ
(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
1 เมืองเชียงใหม่ 3,867 805 0 1,607 135 15 0
2 เชียงดาว 18,250 11,712 67,890 41,078 6,685 0 0
3 จอมทอง 9,821 905 5,710 58,234 512 269 0
4 ดอยสะเก็ด 52,966 2,322 684 3,300 21,162 0 0
5 ฝาง 48,617 24,378 3,987 55,658 4,557 0 0
6 หางดง 24,179 191 2,400 16,712 0 0 0
7 ฮอด 26,346 13,568 1,951 22,106 180 0 0
8 แม่แจ่ม 87,874 9,288 65,428 8,206 1,048 0 0
9 แม่ริม 28,194 2,121 10,002 11,305 711 0 0
10 แม่แตง 33,883 7,754 11,117 29,008 17,536 207 10
11 อมก๋อย 15,220 4,463 80 2,990 1,110 150 0
12 พร้าว 64,240 7,498 25,631 40,563 1,678 0 0
13 สะเมิง 15,459 2,603 481 5,714 730 483 0
14 สันกำแพง 67,214 788 1,446 4,276 0 182 0
15 สันป่าตอง 29,640 1,257 4,042 27,331 0 0 0
16 สันทราย 35,569 4,452 3,586 11,792 1,355 0 8
17 สารภี 5,621 11,191 8 26,933 0 659 0
18 แม่อาย 71,164 10,003 12,932 23,352 3,946 19 0
19 ดอยเต่า 9,208 14,329 28,517 19,032 1,016 0 0
20 เวียงแหง 14,648 12,325 7,742 2,137 658 0 0
21 ไชยปราการ 10,877 9,148 4,371 29,730 7,087 4 0
22 แม่วาง 13,264 23,770 1,641 22,182 129 2,355 0
23 แม่ออน 8,030 7,076 670 4,022 8,057 38 159
24 ดอยหล่อ 12,094 431 224 24,915 222 0 0
25 กัลยาณิวัฒนา 10,450 410 1,465 1,135 332 0 0
รวม         716,695              182,788             262,005                          493,318        78,846           4,381                177
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

     
     
     
สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481
E-mail:chiangmai@doae.go.th