http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
   

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางประทุม ชัยเลิศ เกษตรอำเภอแม่แตง มาพบปะพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผล
พร้อมให้ความรู้และมอบนโยบาลรัฐบาลเกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดการเผาในพื้นที่เกษตรให้กับเกษตรกร หมู่ 18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

นาย สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอหางดง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
เข้าตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในพื้นที่ หมู่1,2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   24 01 2559

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ณ.ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   24 01 2559
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ระยะที่1) ภายใต้มาตรการที่ 4 และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทำพิธีมอบเช็คเงินโครงการฯ ให้แก่ประธาน ศบกต. จำนวน 7 ศบกต. ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด สารภี สันป่าตอง จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,188,320 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  24 01 2559
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  24 01 2559
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

กสก
ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
KM
แผนการจัดการความรู้
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
รายงานประจำปี 2556
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
 
 

  โรคหอมเลื้อย ... สนใจคลิกที่นี่  21 01 2559
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงผลงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(Lanna Expo 2016)
ประจำปี
2559

 

  คำแนะนำพืชใช้น้ำน้อย
  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน    สนใจคลิกที่นี่   

 
 

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th