สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmai Provincial Agricultural Extension Office

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพล แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
   

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยม สวนกล้วยไม้บ้านบุษบา ที่มีเกษตรกรนายสถิต โพธิ์แต่ง
หนึ่งในคณะกรรมการชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประสิทธิ์ สินธุปี รักษาการแทนเกษตรอำเภอหางดง
ร่วมให้ข้อมูล ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถาณการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2561 ที่กำลังออกสู่ตลาดใน อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ โดยนางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ และบุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่

  00สนใจคลิกที่นี่   15 02 2561

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี 2561
และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


  00สนใจคลิกที่นี่   14 02 2561
 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ม.2 บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยนางกัลยกร สัมโน เกษตรอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่และบุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  00สนใจคลิกที่นี่  13 02 2561
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว)
กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  12 02 2561
 
   
              

USER NAME :
 
PASSWORD :

                                                   

กสก
ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
KM
สถานการ์การผลิตลำไย


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงสินค้า โชว์ ชิม ช้อป ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงสินค้า โชว์ ชิม ช้อป ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ( Lanna Expo) ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่
ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์
การรผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(หลังจากฟังคำวิจารณา ครั้งที่ 2 )
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์
การรผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(หลังจากฟังคำวิจารณ์)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ... สนใจคลิกที่นี่ 
1 เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 21-27 มีนาคม 2561 ... สนใจคลิกที่นี่
  เตือนภัยและรู้ทันแมลงค่อมทอง ... สนใจคลิกที่นี่
  หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่และลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  

 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 

  คำแนะนำพืชใช้น้ำน้อย
  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน    สนใจคลิกที่นี่   

 
 

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th