สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmai Provincial Agricultural Extension Office

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพล แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
   

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอำเภอแม่ริม (ศ.พ.ก.)ที่ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์หรือเกษตรกรต้นแบบนางอำพร เป็งระวัน โดยมีองค์ความรู้เด่นในด้านการเพิ่มมูลล่าสินค้าเกษตรแปรรูปข้าว
จากข้าวสารธรรมดา เป็น"ข้าวฮางงอก"จนขายได้กิโลละ80 บาทซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเกือบ 10 เท่า
โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมโดยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอและคณะบุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม

 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อชุมชนตำบลบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรในครัวเรือนโดยนายบุญศรี พาลมูลเกษตรอำเภอสันป่าตองกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่รวมถึงองค์การริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และผู้นำชุมชน ทำให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จ และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

  00สนใจคลิกที่นี่   15 01 2561

นายสมพลแสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง ปี 2561
หลักสูตรเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีร.ต.ประสิทธิ์ บุญพรหม หัวหน้าศุนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง กล่าวต้อนรับ
มีจำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 120 คน ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง

  00สนใจคลิกที่นี่   15 01 2561
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะหน่วยงานราชการในพื้นทีนำโดยนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการในการประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 ณ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  15 01 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสมพล แสนคำ ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรยักษ์
โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรและหน่วยงานบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวด
ทั้ง 25 อำเภอ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  15 01 2561
 
   
              

USER NAME :
 
PASSWORD :

                                                   

กสก
ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
KM
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  โรคหอมเลื้อย ... สนใจคลิกที่นี่  21 01 2559
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 

  คำแนะนำพืชใช้น้ำน้อย
  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน    สนใจคลิกที่นี่   

 
 

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th