http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล    แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด พร้อมกันนี้
ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวเกษตรจังหวัดเชียงใหม่    เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2557
ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  15 04 2557
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับสถานการณ์ลิ้นจี่เชียงใหม่ โครงการGreen city โครงการ smart officer และ smart farmer ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  15 04 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม และคณะ ได้เยี่ยมชมและติดตาม
การดำเนินงานสุภาฟาร์มผึ้ง เชียงใหม่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  13 04 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม และคณะ
ได้ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์ บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  11 04 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม
ได้ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เย็บ ปัก ถักร้อย ใยกันชง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  10 04 2557
 นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนถั่วเหลืองอินทรีย์บ้านนาหืก ณ บ้านนาหืก หฒุ่ที่ 1 ตำบลสะลวง
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  00สนใจคลิกที่นี่   6 04 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่     นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช เกษตรอำเภอสันกำแพง ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่          เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูน
  00สนใจคลิกที่นี่   5 04 2557
 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว   นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่่
  00สนใจคลิกที่นี่   5 04 2557
 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 โดยเน้นประเด็น MRCF
ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ เชียงใหม่่
  00สนใจคลิกที่นี่  4 04 2557
 
 
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

 
 

ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ปี 2554 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
กสก
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สมุดโทรศัพท์สำนักงานเกษตร
   จังหวัด และ อำเภอ
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สรุปรายงานประจำปี 2554
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

  แมลงวันผลไม้ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว สนใจคลิกที่นี่ 
 งานประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สนใจคลิกที่นี่ 


  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่  
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน   สนใจคลิกที่นี่    
  ไม้หอม ที่น่ารู้  สนใจคลิกที่นี่  
   ประโยชน์ของสมุนไพรกับการรักษาโรค   สนใจคลิกที่นี่    
   สมุนไพรรักษาสิว     คลิกที่นี่

  เชียงใหม่..จัดงานใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  สนใจคลิกที่นี่ 
  เตรียมความพร้อม...โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  สนใจคลิกที่นี่ 
  อบรมเทคโนโลยีเพื่อการบิหารจัดการด้านเกษตรกรรม (mapping) สนใจคลิกที่นี่
  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับม.ราชภัฏเชียงใหม่.... สนใจคลิกที่นี่
  ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน.... สนใจคลิกที่นี่
  อบรม... ขับเคลื่อน MRCF...สนใจคลิกที่นี่
  เมืองเกษตรสีเขียว...สนใจคลิกที่นี่
  มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน...สนใจคลิกที่นี่

00อ่านข่าวย้อนหลัง

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th