http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล    แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยเชียงใหม่ โดยมี  นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
รายงานสถานการณ์ลำไยและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดรับซื้อลำไยในพื้นที่
อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่  2 08 2557

นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาลำไยภาคเหนือ
โดยนายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ ปี 2557  โดยนายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน  โดยได้รับเกียรติจากนายนาวิน  สินธุสอาด   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานเปิดงาน
ร่วมด้วย ผู้แทนจากมณฑลหารบกที่ 33 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557
นายนาวิน  สินธุสอาด   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ศรายุธ  รังสี ผบ.มทบ.33
นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่      ร่วมปล่อยคาราวานลำไยเชียงใหม่ ปี 2557 สู่ผู้บริโภค
ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557
นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ รอบภูมิภาค ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง NBT เกี่ยวกับ การผลิตลำไยคุณภาพ ณ สวนลำไยคุณเสน่ห์ ทะพิงแก และสวนลำไยอินทรีย์ ไร่พรมกังวาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
และคืนความสุขให้ชาวนา โดยนายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
โดยได้รับเกียรติจากนายนาวิน  สินธุสอาด   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน   เปิดงาน ร่วมด้วย ผู้แทนจากมณฑลหารบกที่ 33
และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557
นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  นายประโยชน์ ปันทนา เกษตรอำเภอสันทราย นำเสนอสำนักงานเกษตรอำเภอ
Smart Office      ที่พร้อมให้บริการเกษตรกร ในรูปแบบ One-Stop-Service ให้แก่นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และผู้สื่อข่าว ในงานเวทีส่งเสริมการเกษตร  “Meet the Press & Friends”  ทั้งนี้การนำเสนอ Smart Office ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรับมอบรางวัลจากท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต. แม่เหียะ อ. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่   2 08 2557
 
 
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

KM
KM
กสก
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
รายงานประจำปี 2556
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

  แมลงวันผลไม้ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยานต์
สนใจคลิกที่นี่
 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์ข้าวชุมชน สนใจคลิกที่นี่ 

 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว สนใจคลิกที่นี่ 
 งานประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สนใจคลิกที่นี่ 


  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่  
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน   สนใจคลิกที่นี่    
  ไม้หอม ที่น่ารู้  สนใจคลิกที่นี่  
   ประโยชน์ของสมุนไพรกับการรักษาโรค   สนใจคลิกที่นี่    
   สมุนไพรรักษาสิว     คลิกที่นี่

  เชียงใหม่..จัดงานใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  สนใจคลิกที่นี่ 
  เตรียมความพร้อม...โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  สนใจคลิกที่นี่ 
  อบรมเทคโนโลยีเพื่อการบิหารจัดการด้านเกษตรกรรม (mapping) สนใจคลิกที่นี่
  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับม.ราชภัฏเชียงใหม่.... สนใจคลิกที่นี่
  ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน.... สนใจคลิกที่นี่
  อบรม... ขับเคลื่อน MRCF...สนใจคลิกที่นี่
  เมืองเกษตรสีเขียว...สนใจคลิกที่นี่
  มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน...สนใจคลิกที่นี่

00อ่านข่าวย้อนหลัง

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th