http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล    แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว
นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอังคณา พุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อ.เมือง จ. เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  15 04 2557
นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
ได้รดน้ำดำหัวขอพรนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2557
ณ โรงแรมเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  13 04 2557
นายสุรพล ทองเที่ยง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานปล่อยปลา
สะเดาะเคราะห์ สืบจาต๋า ต้อนฮับป๋าเวณีปีใหม่เมือง ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  11 04 2557
กลุ่มตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายสุรพล ทองเที่ยง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
และนายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  10 04 2557
 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในการนี้นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการ
สายใยรักฯ อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 
  00สนใจคลิกที่นี่   6 04 2557
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ในอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการนี้  นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรพล  ทองเที่ยง รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่และนำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนตรวจสภาพพื้นที่
  00สนใจคลิกที่นี่   5 04 2557
 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นประธานการประชุมบูรณาการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งและ
ลดปัญหาหมอกควัน โดยในการนี้  นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรพล  ทองเที่ยง รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่   5 04 2557
 นายสุรพล  ทองเที่ยง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี ปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  4 04 2557
 
 
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

 
 

ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ปี 2554 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
กสก
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สมุดโทรศัพท์สำนักงานเกษตร
   จังหวัด และ อำเภอ
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สรุปรายงานประจำปี 2554
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

  แมลงวันผลไม้ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว สนใจคลิกที่นี่ 
 งานประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สนใจคลิกที่นี่ 


  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่  
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน   สนใจคลิกที่นี่    
  ไม้หอม ที่น่ารู้  สนใจคลิกที่นี่  
   ประโยชน์ของสมุนไพรกับการรักษาโรค   สนใจคลิกที่นี่    
   สมุนไพรรักษาสิว     คลิกที่นี่

  เชียงใหม่..จัดงานใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  สนใจคลิกที่นี่ 
  เตรียมความพร้อม...โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  สนใจคลิกที่นี่ 
  อบรมเทคโนโลยีเพื่อการบิหารจัดการด้านเกษตรกรรม (mapping) สนใจคลิกที่นี่
  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับม.ราชภัฏเชียงใหม่.... สนใจคลิกที่นี่
  ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน.... สนใจคลิกที่นี่
  อบรม... ขับเคลื่อน MRCF...สนใจคลิกที่นี่
  เมืองเกษตรสีเขียว...สนใจคลิกที่นี่
  มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน...สนใจคลิกที่นี่

00อ่านข่าวย้อนหลัง

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th