http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล    แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MRCF ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอดอยหล่อ จอมทองหางดง แม่วาง แม่แจ่ม ฮอด และ
    อมก๋อย โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบแนวทางการขับเคลื่อน MRCF   แนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
, ยางพาราและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่  26 06 2557

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MRCF ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมือง สันป่าตอง หางดง ดอยสะเก็ด แม่ออน สารภี
     สันกำแพง ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา มีนายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลากล่าวต้อนรับ นายสมพล แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบแนวทางการขับเคลื่อนMRCF ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่  24 06 2557

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2557 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียใหม่
กล่าวรายงานการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่  18 06 2557
คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เข้าตรวจและตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม ให้การต้อนรับและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
  00สนใจคลิกที่นี่  17 06 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ.น่าน
  00สนใจคลิกที่นี่  15 06 2557
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ติดตามสถานการณ์ลำไย พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปลำไย และล้งรับซื้อลำไย
ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอสารภีและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
  00สนใจคลิกที่นี่  12 06 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย
ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ในรายการ มองเมืองเหนือ สถานีโทรทัศน์สีช่อง NBT
  00สนใจคลิกที่นี่  12 06 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ ตามแนวทางเบญจวิถี
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่่
  00สนใจคลิกที่นี่  05 06 2557
ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมด้วยคณะ สำนักพระราชวัง ได้มาติดตามงานศูนย์ฝึกอาชีพ นักเรียนเก่า ตชด.อำเภอแม่แตง
โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการการดำเนินงาน ณ ณ ต.ปางกว้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  00สนใจคลิกที่นี่  04 06 2557
 
 
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

 
 

ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
KM
กสก
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
รายงานประจำปี 2556
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

  แมลงวันผลไม้ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยานต์
สนใจคลิกที่นี่
 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์ข้าวชุมชน สนใจคลิกที่นี่ 

 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว สนใจคลิกที่นี่ 
 งานประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สนใจคลิกที่นี่ 


  การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่  
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน   สนใจคลิกที่นี่    
  ไม้หอม ที่น่ารู้  สนใจคลิกที่นี่  
   ประโยชน์ของสมุนไพรกับการรักษาโรค   สนใจคลิกที่นี่    
   สมุนไพรรักษาสิว     คลิกที่นี่

  เชียงใหม่..จัดงานใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  สนใจคลิกที่นี่ 
  เตรียมความพร้อม...โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  สนใจคลิกที่นี่ 
  อบรมเทคโนโลยีเพื่อการบิหารจัดการด้านเกษตรกรรม (mapping) สนใจคลิกที่นี่
  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับม.ราชภัฏเชียงใหม่.... สนใจคลิกที่นี่
  ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน.... สนใจคลิกที่นี่
  อบรม... ขับเคลื่อน MRCF...สนใจคลิกที่นี่
  เมืองเกษตรสีเขียว...สนใจคลิกที่นี่
  มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน...สนใจคลิกที่นี่

00อ่านข่าวย้อนหลัง

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th