http://www.chiangmai.doae.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสมพล    แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
   

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี 2557
โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว  
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   19 10 2557

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนันทิยา  ดวงไทย เกษตรอำเภอหางดง นำทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านกำนัน อกม.
และผู้สื่อข่าวช่อง 5 ร่วมติดตามการสำรวจพี้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกร บ้านทุ่งอ้อ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  00สนใจคลิกที่นี่   19 10 2557
นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 เข้าพบนายสมพล แสนคำ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและการตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
  00สนใจคลิกที่นี่  19 10 2557
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
  00สนใจคลิกที่นี่   19 10 2557
 
  00อ่านข่าวย้อนหลัง
              

USER NAME :

 PASSWORD :

                                                   

ดู แปลงลำไยนอกฤดูเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

KM
KM
กสก
สถานการ์การผลิตลำไย
ProjectVeg


ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืช จังหวัดเชียงใหม่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
         ลำไย
         ลิ้นจี่
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
         กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         กลุ่มยุวเกษตรกร
รายชื่อเกษตรหมู่บ้าน
รายงานโปรแกรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สารสนเทศการผลิตพืช (รม.01,02)Online
วิสาหกิจชุมชน Online
ทะเบียนเกษตรกร Online
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบล
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
   ส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และ อำเภอ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
   โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร E-Project
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
    และเตือนการระบาดศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ
ลิงค์......อื่น ๆ
เว็บไซด์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมล์ @ กรมส่งเสริมการเกษตร
อินทราเน็ต Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร E-Learning
ระบบภูมิสารสนเทศ GIS
    กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืชและ
   ปัจจัยการผลิต
รายงานการประชุม MM จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
รายงานประจำปี 2556
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการสำคัญ
   ตามนโยบาย 4 โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริม
    การเกษตรประจำปี
ดาวน์โหลดโครงการผักทั้ระบบ 2556

Website counter
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
Update:09 March 2013


 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

  แมลงวันผลไม้ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  โรคราดำ ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  มวนลำไย ... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
  หนอนกระทู้ผัก..... สนใจคลิกที่นี่  17 12 2555
 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกล่องจดหมายอีเล็กทอรนิกส์ที่......
      E-mail : chiangmai.protect@gmail.com อำเภอสามารถส่งข่าวศัตรูพืชระบาดได้
      ที่เมล์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
20 09 2555

 ประกาศ เรื่อง ราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี 2557/58
สนใจคลิกที่นี่
 กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน LANNA EXPO 2014
สนใจคลิกที่นี่
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สนใจคลิกที่นี่  

 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์ข้าวชุมชน สนใจคลิกที่นี่ 

 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว สนใจคลิกที่นี่   การปลูกพืชแซมเสริมรายได้ในสวนไม้ผล สนใจคลิกที่นี่  
  กินผักสร้างสุขทุกฤดูกาล  สนใจคลิกที่นี่   
  สมุนไพรฮว่านง็อก กับการรักษาโรค  สนใจคลิกที่นี่   
  ผักต่างสีมีดีต่างกัน   สนใจคลิกที่นี่    
  ไม้หอม ที่น่ารู้  สนใจคลิกที่นี่  
   ประโยชน์ของสมุนไพรกับการรักษาโรค   สนใจคลิกที่นี่    
   สมุนไพรรักษาสิว     คลิกที่นี่

 ตรวจโรคข้าว  สนใจคลิกที่นี่ 
 รณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  สนใจคลิกที่นี่ 
 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สนใจคลิกที่นี่
  เชียงใหม่เปิดแล้ว ตลาดนัดฯธงเขียว สนใจคลิกที่นี่
 เตือนชาวนาระวัง หนอนห่อใบข้าว สนใจคลิกที่นี่


00อ่านข่าวย้อนหลัง

สงวนสิทธิ์ ©  พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์ 0-5311-2478-9  โทรสาร 0-5311-2481 E-mail:chiangmai@doae.go.th